AGV 1950/51 auf dem Weg nach Ulm am 26.April 2008.